Privacy Policy "Veilig Unica" dienst


Privacy Policy Veilig Unica app

Unica verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Wij hechten waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Unica staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Verwerking van persoonsgegevens Unica legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u gebruik maakt van Veilig Unica app. Het gaat hierbij om gegevens zoals voor- en achternaam, contactgegevens (email-adres) en in sommige gevallen locatie/project gegevens. De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.

Unica gebruikt deze gegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichting. Op grond van de Arbowet zijn we verplicht ongevallen te registreren. Tevens is het in uw belang en in het gerechtvaardigd belang van Unica om ongevallen zoveel mogelijk te beperken. Dat kan alleen als de veiligheidsrisico’s en ongevallen adequaat in kaart worden gebracht. Om veiligheidsrisico’s en ongevallen adequaat in kaart te kunnen brengen, is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk.

Gebruik persoonsgegevens Unica gebruikt de persoonsgegevens als volgt:Delen met anderen Unica verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is in verband met de werking van de Veilig Unica app. Unica zal persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden.

Hoe lang we gegevens bewaren Unica neemt verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd. Wij hebben diverse maatregelen getroffen binnen onze ict-voorzieningen om de gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of niet geoorloofde toegang tot de persoonsgegevens die we verzamelen via de Veilig Unica app. Zo hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en maken wij gebruik van een beveiligde omgeving. Unica heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met verwerkers die door Unica worden ingeschakeld.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hierboven genoemde doeleinden. Nadat persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Daarnaast speelt u zelf ook een rol in de beveiliging van uw persoonsgegevens. Hieronder hebben we enkele manieren uiteengezet om uw apparaten veilig te houden.

Activeer een unieke pincode of activeer TouchID (iOS) voor de toegang tot de app. Als u uw telefoon deelt met iemand anders, zorgt het activeren van een unieke pincode of een TouchID ervoor dat u nog steeds de enige persoon bent die via uw telefoon toegang heeft tot uw Unica-gegevens.

Activeer tevens een unieke pincode of TouchID (iOS) voor de toegang tot uw telefoon zelf. Hiermee voorkomt u dat een derde zonder uw toestemming gebruik kan maken van uw telefoon en dus ook van de app. Als u een iPhone heeft is het mogelijk dat u uw iPhone op afstand wist. Hier vindt u meer informatie over hoe u uw iPhone op afstand wist. Er bestaan vergelijkbare opties voor Android telefoons.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Als u wilt weten welke persoonsgegevens Unica van u verzamelt en gebruikt, kunt u Unica vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar privacy@unica.nl. Ter controle van uw identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Unica zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Vragen / klachten Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Unica omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen via privacy@unica.nl of per post:

Unica Groep B.V.
t.a.v. Privacy
Postbus 202
3870 CE Hoevelaken